AVG

AVG protocol / Privacy protocol Oranjevereniging De Krim

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit is de aanleiding om een Privacy protocol met daarin opgenomen hoe de Oranjevereniging De Krim (verder te noemen “de vereniging”) omgaat met persoonsgegevens en de voorwaarden die hieromtrent van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de vereniging aan bezoekers, sponsoren en vrijwilligers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die via de website of social media kanalen via het bestuur verspreid en of gebruikt worden (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de vereniging? Vul dan het contactformulier in via onze website www.ovdekrim.nl

1. Algemeen

1.1
De vereniging neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.ovdekrim.nl verstrekte informatie. Echter kan de vereniging niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de vereniging.

1.3
Iedere aansprakelijkheid van de vereniging is beperkt tot het in totaal door de vereniging aan een gebruiker/lid in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de vereniging niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4
Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de vereniging deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden.

1.5
Het AVG protocol wordt tevens opgenomen in de huisreglement van de vereniging wat van toepassing is gedurende het Oranjefeest.

2. Privacy Statement

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en
deze respecteren. Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het eerder genoemde contactformulier.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de doeleinden die in bijlage A benoemd worden. De gegevens die opgevraagd kunnen worden zijn:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Postcode en Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijzondere persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het beheren van onze website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). Wanneer hier bezwaar tegen is dan ontvangen wij dit graag schriftelijk van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

8. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

9. Privacy protocol

9.1 Foto’s en video’s 

De vereniging maakt en plaatst foto’s en video-opnamen op de website van de vereniging en op social media zoals Facebook. Bij betreding van het evenemententerrein geeft elke bezoeker stilzwijgend toestemming aan de vereniging om beeld- en video-opnames te maken en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bij het betreden van het evenemententerrein worden bezoekers hier middels de huisregels op gewezen.

9.2 Gebruik website/social media
De vereniging beheert de website www.ovdekrim.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de georganiseerde activiteiten. Deze informatie is bestemd voor belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
 • Tijdens alle activiteiten georganiseerd door de vereniging mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door zowel de organisatie, aanwezige pers als overige bezoekers.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie binnen de vereniging zoals leden van bestuur en vrijwilligers.
 • Indien een vrijwilliger of bezoeker problemen heeft met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website en voor de eigen Facebook-pagina.9.3 Maken van foto- en video opnames
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen het eigen evenemententerrein mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door vrijwilligers, bezoekers of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
  – Activiteiten en spelactiviteiten
  – In de tente en op het terras
  – Op de kermis
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of social media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

Bijlage A            Te verwerken gegevens Oranjevereniging De Krim

Doel                    Locatie                     Categorie personen    Soort gegevens  Delen met
Opgave               Opgaveformulier       Deelnemers                   Voornaam            Bestuur
activiteiten          Laptop OV                activiteiten                      Achternaam         Presentatoren
Leeftijd

Verkeers-            www.verkeersre-       Verkeersregelaars         Voornaam             Bestuur
regelaars            gelaarsexamen.nl                                            Achternaam          Gemeente
t.b.v. optocht                                                                               Email                     Hardenberg
Postcode               SVN
Woonplaats
Geboorteplaats

Winnaars             Persbericht               Deelnemers                  Voornaam              Bestuur
activiteiten in       Laptop OV                activiteiten                     Achternaam           Pers
persberichten                                                                             Leeftijd

Opgave               Opgavenformulier      Vrijwilligers                   Voornaam              Bestuur
Vrijwilligers          Laptop OV                                                      Achternaam           Plaatselijk
Email                     Belang
Postcode
Woonplaats